From the Bottom/cs: Revision history

Jump to navigation Jump to search

Diff selection: Mark the radio buttons of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

12 October 2022

  • curprev 03:4503:45, 12 October 2022SirTennant talk contribs 16,419 bytes +16,419 Created page with "{{Infobox/Quest | questHeader = Info o úkolu | nameLabel = Název | name = Od Nuly | lengthLabel = Délka | length = Long | lengthTranslated = Dlouhá | locationLabel = Lokace | location = Thanosský Bazar | provinceLabel = Provincie | province = Gavel | level = 81 | npcLabel = NPC spouštějící úkol | npc = Nakoba | rewardLabel = Odměna | rewardStarter = Je následující: | reward = * 750000 Bodů zkušeností * 4096 Emera..."